فروش ویژه
نوشیدنی گازدار با طعم بلو هاوایی آیسی مانکی
۱۰,۰۰۰ تومان%۱۵
۸,۵۰۰ تومان
فروش ویژه
نوشیدنی گازدار با طعم سیب و کیوی آیسی مانکی
۱۰,۰۰۰ تومان%۱۵
۸,۵۰۰ تومان
فروش ویژه
نوشیدنی گازدار با طعم هندوانه آیسی مانکی
۱۰,۰۰۰ تومان%۱۵
۸,۵۰۰ تومان
فروش ویژه
نوشیدنی گازدار با طعم آلبالو آیسی مانکی
۱۰,۰۰۰ تومان%۱۵
۸,۵۰۰ تومان
فروش ویژه
نوشیدنی گازدار با طعم میوه های قرمز آیسی مانکی
۱۰,۰۰۰ تومان%۱۵
۸,۵۰۰ تومان
نوشیدنی گازدار لیموناد آیسی مانکی
۱۰,۰۰۰ تومان%۱۵
۸,۵۰۰ تومان