فروش ویژه
لپه ارگانیک 900 گرمی آبگینه
۸۵,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
لپه ریز 900 گرمی گلستان
۷۱,۸۰۰ تومان
فروش ویژه
لوبیا چیتی 900 گرمی گلستان
۷۷,۸۰۰ تومان
فروش ویژه
عدس ارگانیک مقدار 900 گرمی آبگینه
۷۵,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
عدس 900 گرمی گلستان
۶۴,۸۰۰ تومان
عدس 900 گرمی همدل
۶۴,۸۰۰ تومان