نخود و لوبیا گلستان - ۹۰۰ گرمی
۴۳,۸۰۰ تومان%۲۵
۳۲,۸۵۰ تومان
لپه گلستان ۹۰۰ گرمی
۵۴,۰۰۰ تومان%۲۰
۴۳,۲۰۰ تومان
دال عدس گلستان ۹۰۰ گرمی
۳۵,۰۰۰ تومان%۲۰
۲۸,۰۰۰ تومان
لوبیا چیتی گلستان ۹۰۰ گرمی
۵۲,۶۰۰ تومان%۱۰
۴۷,۳۴۰ تومان