نان نیمه آماده پیتزا ب.آ ۴۸۰ گرمی
۱۳,۸۰۰ تومان%۲۰
۱۱,۰۴۰ تومان
نان پیتزا پمینا ۵۰۰ گرمی
۲۳,۶۰۰ تومان%۲۰
۱۸,۸۸۰ تومان