پک تخم مرغ ۶ عددی آباریس
۱۳,۹۰۰ تومان
۱۳,۲۰۵ تومان
پک تخم مرغ ۹ عددی آباریس
۲۰,۸۰۰ تومان
۱۹,۷۶۰ تومان
پک تخم مرغ ۱۵ عددی آباریس
۳۴,۷۰۰ تومان
۳۲,۹۶۵ تومان
پک تخم مرغ ۶ عددی تلاونگ
۱۳,۸۵۰ تومان%۱۵
۱۱,۷۷۲ تومان
پک تخم مرغ ۹ عددی تلاونگ
۲۰,۸۰۰ تومان%۱۵
۱۷,۶۸۰ تومان
پک تخم مرغ ۱۵ عددی تلاونگ
۳۴,۷۰۰ تومان
۳۲,۹۶۵ تومان