پک تخم مرغ ۶ عددی آباریس
۱۷,۹۰۰ تومان%۱۰
۱۶,۱۱۰ تومان
پک تخم مرغ ۹ عددی آباریس
۲۶,۹۰۰ تومان%۱۰
۲۴,۲۱۰ تومان
پک تخم مرغ ۱۵ عددی آباریس
۴۴,۹۰۰ تومان%۱۰
۴۰,۴۱۰ تومان
پک تخم مرغ ۹ عددی تلاونگ
۳۲,۴۰۰ تومان%۱۰
۲۹,۱۶۰ تومان
پک تخم مرغ ۱۵ عددی تلاونگ
۵۴,۱۰۰ تومان%۱۰
۴۸,۶۹۰ تومان
پک تخم مرغ ۲۰ عددی تلاونگ
۶۲,۵۰۰ تومان%۲۵
۴۶,۸۷۵ تومان