پک تخم مرغ 6 عددی آباریس
۱۷,۹۰۰ تومان%۱۰
۱۶,۱۱۰ تومان
پک تخم مرغ 9 عددی آباریس
۲۶,۹۰۰ تومان%۱۰
۲۴,۲۱۰ تومان
پک تخم مرغ 15 عددی آباریس
۴۴,۹۰۰ تومان%۱۰
۴۰,۴۱۰ تومان
پک تخم مرغ 9 عددی تلاونگ
۳۲,۴۰۰ تومان%۱۰
۲۹,۱۶۰ تومان
پک تخم مرغ 15 عددی تلاونگ
۵۴,۱۰۰ تومان%۱۰
۴۸,۶۹۰ تومان
پک تخم مرغ 20 عددی تلاونگ
۶۲,۵۰۰ تومان%۲۵
۴۶,۸۷۵ تومان