فروش ویژه
مویز سرخ بدون هسته ۱ کیلویی دونا
 ۴ نفر
۱۳۵,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
مویز سرخ بدون هسته ۷۵۰ گرمی دونا
 ۳ نفر
۱۰۱,۲۵۰ تومان
فروش ویژه
مویز سرخ بدون هسته  ۵۰۰ گرمی دونا
 ۲ نفر
۶۷,۵۰۰ تومان
فروش ویژه
مویز سرخ بدون هسته  ۲۵۰ گرمی دونا
 ۳ نفر
۳۳,۷۵۰ تومان
فروش ویژه
خرما زاهدی اعلاء ۱ کیلویی دونا
 ۵ نفر
۴۰,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
خرما زاهدی اعلاء ۳ کیلویی دونا
 ۴ نفر
۱۲۰,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
خرما زاهدی اعلاء ۵ کیلویی دونا
 ۴ نفر
۲۰۰,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
خرما زاهدی اعلاء ۱۰ کیلویی دونا
 ۷ نفر
۴۰۰,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
بادام سنگی اعلاء ۱ کیلویی دونا
 ۴ نفر
۶۵,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
بادام سنگی اعلاء ۷۵۰ گرمی دونا
 ۱ نفر
۴۸,۷۵۰ تومان
فروش ویژه
بادام سنگی اعلاء ۵۰۰ گرمی دونا
 ۳ نفر
۳۲,۵۰۰ تومان
فروش ویژه
بادام سنگی اعلاء ۲۵۰ گرمی دونا
 ۲ نفر
۱۶,۲۵۰ تومان
فروش ویژه
شلیل خشک شده ممتاز ۲۵۰ گرمی دونا
۲۷,۵۰۰ تومان
فروش ویژه
شلیل خشک شده ممتاز ۵۰۰ گرمی دونا
۵۵,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
شلیل خشک شده ممتاز ۷۵۰ گرمی دونا
۸۲,۵۰۰ تومان
فروش ویژه
شلیل خشک شده ممتاز ۱ کیلویی دونا
۱۱۰,۰۰۰ تومان