فروش ویژه
دستگاه پالس اکسیمتر تست اکسیژن خون
 ۱۱ نفر
۲۰۰,۰۰۰ تومان%۲۰
۱۶۰,۰۰۰ تومان
پالس اکسیمتر ویژه تست اکسیژن خون
 ۹ نفر
۱۹۰,۰۰۰ تومان