فروش ویژه
شیر قهوه پرچرب 945 میلی لیتری چوپان
۲۵,۰۰۰ تومان
۲۳,۷۵۰ تومان
فروش ویژه
شیر پرچرب تازه 1 لیتری پاک
۱۲,۰۰۰ تومان%۱۰
۱۰,۸۰۰ تومان
فروش ویژه
شیر پر چرب 955 میلی لیتری کاله
۱۴,۰۰۰ تومان
۱۳,۳۰۰ تومان
فروش ویژه
شیر نارگیل فرادما 1 لیتری عالیس
۲۴,۲۰۰ تومان%۱۵
۲۰,۵۷۰ تومان
فروش ویژه
شیر کم چرب فرادما 1 لیتری عالیس
۱۷,۰۰۰ تومان%۱۵
۱۴,۴۵۰ تومان
فروش ویژه
شیر پرچرب فرادما 1 لیتری عالیس
۱۷,۹۰۰ تومان%۱۵
۱۵,۲۱۵ تومان
فروش ویژه
شیر کم چرب غنی شده 946 لیتری دامداران
۱۱,۰۰۰ تومان
۱۰,۴۵۰ تومان
فروش ویژه
شیر کامل 946 میلی لیتری دامداران
۱۲,۸۰۰ تومان
۱۲,۱۶۰ تومان
فروش ویژه
شیر پرچرب ESL مقدار 1 لیتری رامک
۱۳,۵۰۰ تومان%۱۰
۱۲,۱۵۰ تومان
فروش ویژه
شیر سنتی 946 میلی لیتری دامداران
۱۳,۰۰۰ تومان
۱۲,۳۵۰ تومان
فروش ویژه
شیر کم چرب 955 میلی لیتری کاله
۱۲,۶۰۰ تومان%۱۵
۱۰,۷۱۰ تومان
فروش ویژه
شیر نیم چرب ESL مقدار 1 لیتری رامک
۱۲,۶۰۰ تومان%۱۰
۱۱,۳۴۰ تومان
فروش ویژه
شیر پرچرب  1 لیتری سنتی و تازه پاک
۲۱,۰۰۰ تومان%۱۰
۱۸,۹۰۰ تومان
فروش ویژه
شیر 1 لیتری پر چرب میهن
۱۷,۰۰۰ تومان
۱۶,۱۵۰ تومان
فروش ویژه
شیر کم چرب 1 لیتری میهن
۱۵,۵۰۰ تومان%۱۰
۱۳,۹۵۰ تومان
فروش ویژه
شیر کم چرب 950 میلی لیتر میهن
۱۱,۰۰۰ تومان
۱۰,۴۵۰ تومان