فروش ویژه
شلیل خشک شده ممتاز ۲۵۰ گرمی دونا
۲۷,۵۰۰ تومان
فروش ویژه
شلیل خشک شده ممتاز ۵۰۰ گرمی دونا
۵۵,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
شلیل خشک شده ممتاز ۷۵۰ گرمی دونا
۸۲,۵۰۰ تومان
فروش ویژه
شلیل خشک شده ممتاز ۱ کیلویی دونا
۱۱۰,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
لیمو اسلایس ۲۵۰ گرمی اعلاء دونا
۳۰,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
لیمو اسلایس ۵۰۰ گرمی اعلاء دونا
۶۰,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
لیمو اسلایس ۷۵۰ گرمی اعلاء دونا
۹۰,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
لیمو اسلایس ۱ کیلویی اعلاء دونا
۱۲۰,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
زنجبیل حبه ۱ کیلویی اعلاء دونا
۱۵۰,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
زنجبیل حبه ۷۵۰ گرمی اعلاء دونا
۱۱۲,۵۰۰ تومان
فروش ویژه
زنجبیل حبه ۵۰۰ گرمی اعلاء دونا
۷۵,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
زنجبیل حبه ۲۵۰ گرمی اعلاء دونا
۳۷,۵۰۰ تومان
فروش ویژه
خرمالو خشک ۱ کیلویی اعلاء دونا
۹۹,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
خرمالو خشک ۷۵۰ گرمی اعلاء دونا
۷۴,۲۵۰ تومان
فروش ویژه
خرمالو خشک ۵۰۰ گرمی اعلاء دونا
۴۹,۵۰۰ تومان
فروش ویژه
خرمالو خشک ۲۵۰ گرمی اعلاء دونا
۲۴,۷۵۰ تومان