فروش ویژه
بادام هندی زعفرانی ۱کیلویی اعلاء دونا
 ۴ نفر
۳۸۰,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
بادام هندی زعفرانی ۷۵۰ گرمی اعلاء دونا
 ۲ نفر
۲۸۵,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
بادام هندی زعفرانی ۵۰۰ گرمی اعلاء دونا
 ۳ نفر
۱۹۰,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
بادام هندی زعفرانی ۲۵۰ گرمی اعلاء دونا
 ۲ نفر
۹۵,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
بادام هندی خام ۱ کیلویی اعلاء دونا
 ۴ نفر
۴۰۰,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
بادام هندی خام ۷۵۰ گرمی اعلاء دونا
 ۲ نفر
۳۰۰,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
بادام هندی خام ۵۰۰ گرمی اعلاء دونا
 ۲ نفر
۲۰۰,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
بادام هندی خام ۲۵۰ گرمی اعلاء دونا
 ۳ نفر
۱۰۰,۰۰۰ تومان