فروش ویژه
بادام هندی زعفرانی ۱کیلویی اعلاء دونا
 ۴ نفر
۴۰۰,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
بادام هندی زعفرانی ۷۵۰ گرمی اعلاء دونا
 ۲ نفر
۳۰۰,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
بادام هندی زعفرانی ۵۰۰ گرمی اعلاء دونا
 ۳ نفر
۲۰۰,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
بادام هندی زعفرانی ۲۵۰ گرمی اعلاء دونا
 ۲ نفر
۱۰۰,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
بادام هندی خام ۱ کیلویی اعلاء دونا
 ۴ نفر
۳۹۰,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
بادام هندی خام ۷۵۰ گرمی اعلاء دونا
 ۲ نفر
۲۹۲,۵۰۰ تومان
فروش ویژه
بادام هندی خام ۵۰۰ گرمی اعلاء دونا
 ۲ نفر
۱۹۵,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
بادام هندی خام ۲۵۰ گرمی اعلاء دونا
 ۳ نفر
۹۷,۵۰۰ تومان