فروش ویژه
مغز بادام زمینی آستانه ۱کیلویی اعلاء دونا
 ۴ نفر
۸۶,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
مغز بادام زمینی آستانه ۷۵۰ گرمی اعلاء دونا
 ۲ نفر
۶۴,۵۰۰ تومان
فروش ویژه
مغز بادام زمینی آستانه ۵۰۰ گرمی اعلاء دونا
 ۳ نفر
۴۳,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
مغز بادام زمینی آستانه ۲۵۰ گرمی اعلاء دونا
 ۳ نفر
۲۱,۵۰۰ تومان
فروش ویژه
بادام زمینی با پوست خام ۱ کیلویی دونا
 ۴ نفر
۵۵,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
بادام زمینی با پوست خام ۷۵۰ گرمی دونا
 ۲ نفر
۴۱,۲۵۰ تومان
فروش ویژه
بادام زمینی با پوست خام ۵۰۰ گرمی دونا
 ۳ نفر
۲۷,۵۰۰ تومان
فروش ویژه
بادام زمینی با پوست خام ۲۵۰ گرمی دونا
 ۲ نفر
۱۳,۷۵۰ تومان
فروش ویژه
بادام زمینی با پوست شور ۱ کیلویی اعلاء دونا
 ۵ نفر
۵۸,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
بادام زمینی با پوست شور ۷۵۰ گرمی اعلاء دونا
 ۲ نفر
۴۳,۵۰۰ تومان
فروش ویژه
بادام زمینی با پوست شور ۵۰۰ گرمی اعلاء دونا
 ۲ نفر
۲۹,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
بادام زمینی با پوست شور ۲۵۰ گرمی اعلاء دونا
 ۳ نفر
۱۴,۵۰۰ تومان