فروش ویژه
مغز بادام زمینی آستانه ۱کیلویی اعلاء دونا
 ۴ نفر
۷۸,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
مغز بادام زمینی آستانه ۷۵۰ گرمی اعلاء دونا
 ۲ نفر
۵۸,۵۰۰ تومان
فروش ویژه
مغز بادام زمینی آستانه ۵۰۰ گرمی اعلاء دونا
 ۳ نفر
۳۹,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
مغز بادام زمینی آستانه ۲۵۰ گرمی اعلاء دونا
 ۳ نفر
۱۹,۵۰۰ تومان
فروش ویژه
بادام زمینی با پوست خام ۱ کیلویی دونا
 ۴ نفر
۴۸,۸۰۰ تومان
فروش ویژه
بادام زمینی با پوست خام ۷۵۰ گرمی دونا
 ۲ نفر
۳۶,۶۰۰ تومان
فروش ویژه
بادام زمینی با پوست خام ۵۰۰ گرمی دونا
 ۳ نفر
۲۴,۴۰۰ تومان
فروش ویژه
بادام زمینی با پوست خام ۲۵۰ گرمی دونا
 ۲ نفر
۱۲,۲۰۰ تومان
فروش ویژه
بادام زمینی با پوست شور ۱ کیلویی اعلاء دونا
 ۵ نفر
۵۰,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
بادام زمینی با پوست شور ۷۵۰ گرمی اعلاء دونا
 ۲ نفر
۳۷,۵۰۰ تومان
فروش ویژه
بادام زمینی با پوست شور ۵۰۰ گرمی اعلاء دونا
 ۲ نفر
۲۵,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
بادام زمینی با پوست شور ۲۵۰ گرمی اعلاء دونا
 ۳ نفر
۱۲,۵۰۰ تومان