فروش ویژه
گردو با پوست ایرانی ۱ کیلویی اعلاء دونا
 ۵ نفر
۱۳۰,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
گردو با پوست ایرانی ۷۵۰ گرمی اعلاء دونا
 ۳ نفر
۹۷,۵۰۰ تومان
فروش ویژه
گردو با پوست ایرانی ۵۰۰ گرمی اعلاء دونا
 ۲ نفر
۶۵,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
گردو با پوست ایرانی ۲۵۰ گرمی اعلاء دونا
 ۳ نفر
۳۲,۵۰۰ تومان
فروش ویژه
مغز گردو ایرانی  ۱ کیلویی اعلاء دونا
 ۵ نفر
۲۵۷,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
مغز گردو ایرانی ۷۵۰ گرمی اعلاء دونا
 ۲ نفر
۱۹۳,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
مغز گردو ایرانی ۵۰۰ گرمی اعلاء دونا
 ۳ نفر
۱۲۸,۵۰۰ تومان
فروش ویژه
مغز گردو ایرانی ۲۵۰ گرمی اعلاء دونا
 ۳ نفر
۶۵,۰۰۰ تومان
گردو فسنجانی ۱ کیلوئی دونا
 ۳ نفر
۱۹۵,۰۰۰ تومان
گردو فسنجانی ۷۵۰ گرمی دونا
 ۲ نفر
۱۳۵,۰۰۰ تومان
گردو فسنجانی ۵۰۰ گرمی دونا
 ۳ نفر
۹۰,۰۰۰ تومان
گردو فسنجانی ۲۵۰ گرمی دونا
 ۲ نفر
۴۵,۰۰۰ تومان