فروش ویژه
گردو با پوست ایرانی ۱ کیلویی اعلاء دونا
 ۵ نفر
۱۶۰,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
گردو با پوست ایرانی ۷۵۰ گرمی اعلاء دونا
 ۳ نفر
۱۲۰,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
گردو با پوست ایرانی ۵۰۰ گرمی اعلاء دونا
 ۲ نفر
۸۰,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
گردو با پوست ایرانی ۲۵۰ گرمی اعلاء دونا
 ۳ نفر
۴۰,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
مغز گردو ایرانی  ۱ کیلویی اعلاء دونا
 ۵ نفر
۲۷۰,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
مغز گردو ایرانی ۷۵۰ گرمی اعلاء دونا
 ۲ نفر
۲۰۲,۵۰۰ تومان
فروش ویژه
مغز گردو ایرانی ۵۰۰ گرمی اعلاء دونا
 ۳ نفر
۱۳۵,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
مغز گردو ایرانی ۲۵۰ گرمی اعلاء دونا
 ۳ نفر
۶۷,۵۰۰ تومان
گردو فسنجانی ۱ کیلوئی دونا
 ۳ نفر
۱۹۵,۰۰۰ تومان
گردو فسنجانی ۷۵۰ گرمی دونا
 ۲ نفر
۱۴۶,۲۵۰ تومان
گردو فسنجانی ۵۰۰ گرمی دونا
 ۳ نفر
۹۷,۵۰۰ تومان
گردو فسنجانی ۲۵۰ گرمی دونا
 ۲ نفر
۴۸,۷۵۰ تومان