فروش ویژه
گردو با پوست ایرانی ۱ کیلویی اعلاء دونا
 ۵ نفر
۱۶۰,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
گردو با پوست ایرانی ۷۵۰ گرمی اعلاء دونا
 ۳ نفر
۱۲۰,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
گردو با پوست ایرانی ۵۰۰ گرمی اعلاء دونا
 ۲ نفر
۸۰,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
گردو با پوست ایرانی ۲۵۰ گرمی اعلاء دونا
 ۳ نفر
۴۰,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
مغز گردو ایرانی  ۱ کیلویی اعلاء دونا
 ۵ نفر
۳۰۰,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
مغز گردو ایرانی ۷۵۰ گرمی اعلاء دونا
 ۲ نفر
۲۲۵,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
مغز گردو ایرانی ۵۰۰ گرمی اعلاء دونا
 ۳ نفر
۱۵۰,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
مغز گردو ایرانی ۲۵۰ گرمی اعلاء دونا
 ۳ نفر
۷۵,۰۰۰ تومان
گردو فسنجانی ۱ کیلوئی دونا
 ۳ نفر
۲۴۰,۰۰۰ تومان
گردو فسنجانی ۷۵۰ گرمی دونا
 ۲ نفر
۱۸۰,۰۰۰ تومان
گردو فسنجانی ۵۰۰ گرمی دونا
 ۳ نفر
۱۲۰,۰۰۰ تومان
گردو فسنجانی ۲۵۰ گرمی دونا
 ۲ نفر
۶۰,۰۰۰ تومان