فروش ویژه
کنسرو ماهی تون در روغن زیتون 180 گرمی مکنزی
۴۳,۵۰۰ تومان%۲۰
۳۴,۸۰۰ تومان
فروش ویژه
کنسرو ماهی تون در روغن 180 گرمی شیلانه
۳۲,۹۰۰ تومان
۳۱,۲۵۵ تومان
فروش ویژه
کنسرو ماهی تون در روغن زیتون 180 گرمی تحفه
۳۵,۷۲۰ تومان%۳۰
۲۵,۰۰۴ تومان
فروش ویژه
کنسرو تن ماهی 180 گرمی کالچر
۲۶,۸۰۰ تومان
فروش ویژه
کنسرو ماهی تن طبیعت وزن 180 گرمی
۳۰,۳۶۰ تومان%۱۵
۲۵,۸۰۶ تومان
تن ماهی در روغن با فلفل 180 گرمی شالیتون
۳۰,۲۵۰ تومان%۱۰
۲۷,۲۲۵ تومان
کنسرو ماهی تون در روغن 150 گرمی سالی
۲۵,۳۰۰ تومان%۱۰
۲۲,۷۷۰ تومان
کنسرو ماهی تن دودی در روغن 180 گرمی تحفه
۲۹,۲۷۰ تومان
۲۷,۸۰۶ تومان