فروش ویژه
کنسرو تن ماهی در روغن شیلتون وزن ۱۸۰ گرمی
۲۵,۹۰۰ تومان
۲۴,۶۰۵ تومان
کنسرو ماهی تن دودی شیلتون ۱۸۰ گرمی
۲۷,۹۰۰ تومان
۲۶,۵۰۵ تومان
کنسرو تن ماهی در روغن ۱۸۰ گرمی سالی
۲۶,۹۰۰ تومان%۱۰
۲۴,۲۱۰ تومان
کنسرو تن ماهی دودی ۱۸۰ گرمی سالی
۲۸,۹۰۰ تومان%۱۰
۲۶,۰۱۰ تومان
کنسرو تن ماهی با آبلیمو ۱۸۰ گرمی سالی
۲۸,۸۰۰ تومان%۱۰
۲۵,۹۲۰ تومان
کنسرو ماهی تون در روغن گیاهی ۱۸۰ گرمی مکنزی
۲۹,۸۰۰ تومان%۲۰
۲۳,۸۴۰ تومان