فروش ویژه
کنسرو ماهی تون در روغن زیتون 180 گرمی مکنزی
۳۴,۵۰۰ تومان%۱۵
۲۹,۳۲۵ تومان
فروش ویژه
کنسرو ماهی تون در روغن گیاهی 180 گرمی مکنزی
۳۱,۸۰۰ تومان%۱۵
۲۷,۰۳۰ تومان
فروش ویژه
کنسرو ماهی تون در آب نمک 180 گرمی شیلانه
۳۱,۶۵۰ تومان
۳۰,۰۶۸ تومان
فروش ویژه
کنسرو تن ماهی کالچر وزن 180 گرمی
۲۶,۸۰۰ تومان
فروش ویژه
کنسرو ماهی تن طبیعت وزن 180 گرمی
۲۷,۷۵۰ تومان%۲۰
۲۲,۲۰۰ تومان
کنسرو ماهی تون در آب نمک 180 گرمی شیلتون
۳۴,۰۰۰ تومان
۳۲,۳۰۰ تومان
کنسرو تن ماهی در روغن 180 گرمی سالی
۲۶,۷۰۰ تومان
۲۵,۳۶۵ تومان
کنسرو تن ماهی دودی 180 گرمی سالی
۲۸,۷۰۰ تومان
۲۷,۲۶۵ تومان