کنجد برشته کچاپ شیررضا ۲۰۰ گرمی
۲۴,۴۰۰ تومان%۱۵
۲۰,۷۴۰ تومان
کنجد برشته فلفلی شیررضا ۲۰۰ گرمی
۲۴,۴۰۰ تومان%۱۵
۲۰,۷۴۰ تومان
کنجد برشته سیر و سبزیجات شیررضا ۲۰۰ گرمی
۲۴,۴۰۰ تومان%۱۵
۲۰,۷۴۰ تومان
کنجد برشته سرکه نمکی شیررضا ۲۰۰ گرمی
۲۴,۴۰۰ تومان%۱۵
۲۰,۷۴۰ تومان
کنجد برشته پیاز و جعفری شیررضا ۲۰۰ گرمی
۲۴,۴۰۰ تومان%۱۵
۲۰,۷۴۰ تومان
حلوا شکری ساده عقاب ۸۸۰ گرمی
۷۴,۴۰۰ تومان%۱۰
۶۶,۹۶۰ تومان