ارده ممتاز شیررضا ۷۰۰ گرمی
۷۴,۵۰۰ تومان%۱۵
۶۳,۳۲۵ تومان
کنجد برشته کچاپ شیررضا ۲۰۰ گرمی
۲۷,۰۰۰ تومان%۱۰
۲۴,۳۰۰ تومان
کنجد برشته فلفلی شیررضا ۲۰۰ گرمی
۲۷,۰۰۰ تومان%۱۰
۲۴,۳۰۰ تومان
کنجد برشته سیر و سبزیجات شیررضا ۲۰۰ گرمی
۲۷,۰۰۰ تومان%۱۰
۲۴,۳۰۰ تومان
کنجد برشته سرکه نمکی شیررضا ۲۰۰ گرمی
۲۵,۵۰۰ تومان%۱۵
۲۱,۶۷۵ تومان
کنجد برشته پیاز و جعفری شیررضا ۲۰۰ گرمی
۲۸,۰۰۰ تومان%۲۰
۲۲,۴۰۰ تومان