فروش ویژه
ماهی شوریده ۱ کیلویی دونا
۳۱۰,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
ماهی راشگو ۱ کیلویی دونا
۳۵۸,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
گوشت چرخ کرده گوسفندی ممتاز ۱ کیلویی
۱۵۵,۵۰۰ تومان
فروش ویژه
گوشت خورشتی ممتاز ۱ کیلویی
۱۸۷,۳۰۰ تومان
فروش ویژه
گوشت گردن آبگوشتی گوسفندی ۱ کیلوگرمی
۱۴۲,۲۰۰ تومان
فروش ویژه
سردست گوسفندی کشتار صبح ۱ کیلوگرمی
۱۸۶,۶۰۰ تومان
سوسیس بلغاری ۱ کیلوگرمی ۲۰۲
۸۲,۴۰۰ تومان%۱۵
۷۰,۰۴۰ تومان
کوکتل گوشت و پنیر وزن ۱ کیلوگرمی ۲۰۲
۱۱۸,۷۰۰ تومان%۱۵
۱۰۰,۸۹۵ تومان
کوکتل ۵۵ درصد وزن ۱ کیلوگرمی ۲۰۲
۸۳,۷۰۰ تومان%۱۵
۷۱,۱۴۵ تومان