سوسیس بلغاری ۱ کیلوگرمی ۲۰۲
۸۲,۴۰۰ تومان%۱۵
۷۰,۰۴۰ تومان
کوکتل گوشت و پنیر وزن ۱ کیلوگرمی ۲۰۲
۱۱۸,۷۰۰ تومان%۱۵
۱۰۰,۸۹۵ تومان
کوکتل ۵۵ درصد وزن ۱ کیلوگرمی ۲۰۲
۸۳,۷۰۰ تومان%۱۵
۷۱,۱۴۵ تومان
هات داگ گوشت و پنیر ۵۵ درصد وزن ۱ کیلوگرمی ۲۰۲
۱۲۰,۰۰۰ تومان%۱۵
۱۰۲,۰۰۰ تومان
ژامبون مرغ ۹۰ درصد وزن ۳۰۰ گرمی ۲۰۲
۵۱,۰۰۰ تومان%۱۵
۴۳,۳۵۰ تومان
بیکن ۹۷ درصد گوشت فرانسوی ۲۵۰ گرمی ۲۰۲
۷۷,۷۰۰ تومان%۱۵
۶۶,۰۴۵ تومان
ژامبون گوشت ۹۰ درصد وزن ۳۰۰ گرمی ۲۰۲
۷۸,۵۰۰ تومان%۱۵
۶۶,۷۲۵ تومان
کالباس ۹۰ درصد گوشت قرمز ۳۰۰ گرمی آندره
۸۷,۰۰۰ تومان%۱۰
۷۸,۳۰۰ تومان
رویال بیف ۹۸ درصد گوشت قرمز ۳۰۰ گرمی آندره
۱۱۰,۱۰۰ تومان%۱۰
۹۹,۰۹۰ تومان
سالامی ۸۰ درصد گوشت قرمز ۳۰۰ گرمی آندره
۶۱,۸۰۰ تومان%۱۰
۵۵,۶۲۰ تومان
سوسیس اسنک ۹۰ درصد گوشت ۳۰۰ گرمی آندره
۹۰,۴۰۰ تومان%۱۰
۸۱,۳۶۰ تومان
سوسیس آلمانی ۴۰ درصد گوشت ۱ کیلوگرمی آندره
۶۴,۰۰۰ تومان%۱۰
۵۷,۶۰۰ تومان