خورش قورمه سبزی مقدار ۲۸۵ گرمی چیکا
۳۲,۰۰۰ تومان
۳۰,۴۰۰ تومان
خوراک تاس کباب مقدار ۲۸۵ گرمی چیکا
۳۲,۰۰۰ تومان
۳۰,۴۰۰ تومان
خوراک مرغ مقدار ۲۸۵ گرمی چیکا
۲۴,۰۰۰ تومان
۲۲,۸۰۰ تومان
خورشت فسنجان با مرغ ۲۸۵ گرمی چیکا
۳۶,۰۰۰ تومان%۱۰
۳۲,۴۰۰ تومان
حلیم نیمه آماده هاتی کارا مقدار ۷۵ گرمی
۷,۱۵۰ تومان%۳۰
۵,۰۰۵ تومان