برنج زعفرانی مقدار ۳۰۰ گرمی چیکا
۲۶,۰۰۰ تومان%۱۰
۲۳,۴۰۰ تومان
خورش قورمه سبزی مقدار ۲۸۵ گرمی چیکا
۴۴,۰۰۰ تومان%۱۰
۳۹,۶۰۰ تومان
خوراک مرغ مقدار ۲۸۵ گرمی چیکا
۳۹,۰۰۰ تومان%۱۰
۳۵,۱۰۰ تومان
خوراک لوبیا چیتی و قارچ ۲۸۵ گرمی چیکا
۲۶,۰۰۰ تومان%۱۰
۲۳,۴۰۰ تومان
خورشت فسنجان با مرغ ۲۸۵ گرمی چیکا
۳۷,۰۰۰ تومان%۱۰
۳۳,۳۰۰ تومان