فروش ویژه
سرکه سفید 0.5 لیتری وردا
۱۴,۴۸۰ تومان%۱۵
۱۲,۳۰۸ تومان
فروش ویژه
آبلیمو 1.5 لیتری اروم آدا
۵۸,۷۰۰ تومان
فروش ویژه
سرکه سفید 3000 گرمی کامبیز
۴۶,۵۰۰ تومان%۲۰
۳۷,۲۰۰ تومان
فروش ویژه
سرکه سفید 500 گرمی بیژن
۱۳,۸۰۰ تومان
فروش ویژه
سرکه خرما 0.5 لیتری وردا
۳۵,۷۷۰ تومان%۱۵
۳۰,۴۰۴ تومان
فروش ویژه
سرکه بالزامیک 0.25 لیتری وردا
۶۰,۲۶۰ تومان%۲۰
۴۸,۲۰۸ تومان
فروش ویژه
سرکه سیب 0.5 لیتری وردا
۳۵,۸۰۰ تومان
فروش ویژه
آبلیمو 900 میلی لیتر اصالت
۳۲,۶۲۰ تومان%۳۵
۲۱,۲۰۳ تومان
فروش ویژه
سرکه سفید 3 لیتری بیژن
۴۶,۷۵۰ تومان%۱۰
۴۲,۰۷۵ تومان
فروش ویژه
آبغوره اصالت بدون نمک 0.4 لیتر
۲۳,۳۰۰ تومان%۲۰
۱۸,۶۴۰ تومان
فروش ویژه
آبلیمو ترش 0.5 لیتر سمیه
۲۹,۰۰۰ تومان%۱۵
۲۴,۶۵۰ تومان
فروش ویژه
آبغوره مقدار 500 گرمی سمیه
۲۷,۳۰۰ تومان
فروش ویژه
سرکه بالزامیک 1000 میلی لیتری مازتی
۲۹۴,۵۰۰ تومان
سرکه سیب 2000 گرمی وردا
۵۱,۷۷۰ تومان%۱۵
۴۴,۰۰۴ تومان
سرکه قرمز 3000 گرمی کامبیز
۴۴,۷۱۰ تومان%۱۵
۳۸,۰۰۴ تومان