سرکه خرما ۰.۵ لیتری وردا
۲۸,۵۰۰ تومان%۱۵
۲۴,۲۲۵ تومان
سرکه بالزامیک ۰.۲۵ لیتری وردا
۲۸,۹۰۰ تومان%۱۵
۲۴,۵۶۵ تومان
سرکه قرمز ۱۰۰۰ لیتری وردا
۱۷,۲۰۰ تومان
۱۶,۳۴۰ تومان
سرکه قرمز ۳۵۰۰ لیتری وردا
۳۹,۸۰۰ تومان%۲۰
۳۱,۸۴۰ تومان