سرکه سفید وردا مقدار ۱۰۰۰ گرمی
۲۹,۲۰۰ تومان%۳۰
۲۰,۴۴۰ تومان
سرکه خرما ۰.۵ لیتری وردا
۲۸,۹۰۰ تومان
۲۷,۴۵۵ تومان
سرکه سیب ۰.۵ لیتری وردا
۲۸,۸۰۰ تومان
۲۷,۳۶۰ تومان
سرکه قرمز ۰.۵ لیتری وردا
۱۲,۳۰۰ تومان%۲۰
۹,۸۴۰ تومان
سرکه قرمز ۳۵۰۰ لیتری وردا
۴۵,۰۰۰ تومان%۲۰
۳۶,۰۰۰ تومان