ذغال برگر ۹۰ % شام شام مقدار ۴۰۰ گرم
۴۳,۰۰۰ تومان%۴۰
۲۵,۸۰۰ تومان
همبرگر ممتاز ۶۰% شام شام مقدار ۵۰۰ گرم
۲۷,۵۰۰ تومان
۲۶,۱۲۵ تومان
همبرگر ۹۵ درصد گوشت مارین - ۵۰۰ گرم
۴۹,۰۰۰ تومان
۴۶,۵۵۰ تومان