خیارشور ویژه درجه یک مهرام ۶۸۰ گرمی
۲۸,۴۰۰ تومان%۱۰
۲۵,۵۶۰ تومان
ترشی اسپانیایی ۶۵۰ گرمی بدر
۳۶,۰۰۰ تومان%۱۰
۳۲,۴۰۰ تومان
ترشی سیر پرورده ۶۵۰ گرمی بدر
۳۴,۰۰۰ تومان
۳۲,۳۰۰ تومان
ترشی فلفل سبز ۵۷۰ گرمی بدر
۲۱,۴۰۰ تومان%۱۰
۱۹,۲۶۰ تومان
ترشی لیته ۶۳۰ گرمی بدر
۱۵,۹۰۰ تومان%۱۰
۱۴,۳۱۰ تومان
ترشی مخلوط ۶۳۰ گرمی بدر
۱۵,۸۰۰ تومان
۱۵,۰۱۰ تومان