ترشی اسپانیایی ۶۵۰ گرمی بدر
۲۶,۴۰۰ تومان
۲۵,۰۸۰ تومان
ترشی سیر پرورده ۶۵۰ گرمی بدر
۲۵,۴۰۰ تومان
۲۴,۱۳۰ تومان
ترشی فلفل سبز ۵۷۰ گرمی بدر
۲۱,۴۰۰ تومان
۲۰,۳۳۰ تومان
ترشی کاپاریس ویژه ۶۴۰ گرمی بدر
۲۴,۰۰۰ تومان%۱۵
۲۰,۴۰۰ تومان
ترشی لیته ۶۳۰ گرمی بدر
۱۳,۶۰۰ تومان
۱۲,۹۲۰ تومان