فروش ویژه
زغال اخته دستچین تازه ۵۰۰ گرمی
۱۵,۰۰۰ تومان
۱۴,۲۵۰ تومان
فروش ویژه
شلیل دستچین شده ۵۰۰ گرمی دونا
۱۳,۰۰۰ تومان
۱۲,۳۵۰ تومان
فروش ویژه
شلیل دستچین شده ۱ کیلوگرمی دونا
۲۶,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
آلو سیاه دستچین شده ۵۰۰ گرمی دونا
۱۴,۰۰۰ تومان
۱۳,۳۰۰ تومان
فروش ویژه
آلو سیاه دستچین شده ۱ کیلوگرمی دونا
۲۸,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
آلو زرد دستچین مجلسی ۵۰۰ گرمی دونا
۱۶,۸۰۰ تومان
فروش ویژه
آلو زرد دستچین مجلسی ۱ کیلوگرمی دونا
۳۳,۰۰۰ تومان
۳۱,۳۵۰ تومان
فروش ویژه
هلو دستچین مجلسی ۵۰۰ گرمی دونا
۶,۵۰۰ تومان
فروش ویژه
هلو دستچین مجلسی ۱ کیلوگرمی دونا
۱۳,۰۰۰ تومان
۱۲,۳۵۰ تومان
فروش ویژه
موز دستچین مجلسی ۵۰۰ گرمی
۱۱,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
موز دستچین مجلسی ۱ کیلوگرمی
۲۱,۰۰۰ تومان
۱۹,۹۵۰ تومان
سیب سبز دستچین ۱ کیلوگرمی
۲۴,۰۰۰ تومان
۲۲,۸۰۰ تومان
سیب گلاب دستچین ۱ کیلوگرمی
۱۵,۵۰۰ تومان
۱۴,۷۲۵ تومان