فروش ویژه
زعفران ۱۰ گرمی سوپر نگین دونا
 ۸ نفر
۱۷۰,۰۰۰ تومان%۲۰
۱۳۶,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
زعفران ۵ گرمی سوپر نگین دونا
 ۷ نفر
۸۵,۰۰۰ تومان%۱۵
۷۲,۲۵۰ تومان
فروش ویژه
زعفران ۳ گرمی سوپر نگین دونا
 ۵ نفر
۵۱,۰۰۰ تومان%۱۰
۴۵,۹۰۰ تومان
فروش ویژه
زعفران ۱ گرمی سوپر نگین دونا
۱۷,۰۰۰ تومان
۱۶,۱۵۰ تومان
زعفران ۵۰ گرمی سوپر نگین دونا
 ۱ نفر
۸۵۰,۰۰۰ تومان%۴۰
۵۱۰,۰۰۰ تومان
زعفران ۳۰ گرمی سوپر نگین دونا
۵۱۰,۰۰۰ تومان%۳۵
۳۳۱,۵۰۰ تومان
زعفران ۲۰ گرمی سوپر نگین دونا
۳۴۰,۰۰۰ تومان%۳۰
۲۳۸,۰۰۰ تومان
زعفران ۱۵ گرمی سوپر نگین دونا
۲۵۵,۰۰۰ تومان%۲۵
۱۹۱,۲۵۰ تومان