فروش ویژه
مویز سرخ بدون هسته ۱ کیلویی دونا
۱۳۵,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
مویز سرخ بدون هسته ۷۵۰ گرمی دونا
۱۰۱,۲۵۰ تومان
فروش ویژه
مویز سرخ بدون هسته  ۵۰۰ گرمی دونا
۶۷,۵۰۰ تومان
فروش ویژه
مویز سرخ بدون هسته  ۲۵۰ گرمی دونا
۳۳,۷۵۰ تومان
فروش ویژه
خرما زاهدی اعلاء ۱ کیلویی دونا
۴۰,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
خرما زاهدی اعلاء ۳ کیلویی دونا
۱۲۰,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
خرما زاهدی اعلاء ۵ کیلویی دونا
۲۰۰,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
خرما زاهدی اعلاء ۱۰ کیلویی دونا
۴۰۰,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
شلیل خشک شده ممتاز ۲۵۰ گرمی دونا
۲۷,۵۰۰ تومان
فروش ویژه
شلیل خشک شده ممتاز ۵۰۰ گرمی دونا
۵۵,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
شلیل خشک شده ممتاز ۷۵۰ گرمی دونا
۸۲,۵۰۰ تومان
فروش ویژه
شلیل خشک شده ممتاز ۱ کیلویی دونا
۱۱۰,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
لیمو اسلایس ۲۵۰ گرمی اعلاء دونا
۳۰,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
لیمو اسلایس ۵۰۰ گرمی اعلاء دونا
۶۰,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
لیمو اسلایس ۷۵۰ گرمی اعلاء دونا
۹۰,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
لیمو اسلایس ۱ کیلویی اعلاء دونا
۱۲۰,۰۰۰ تومان