پنیر لبنه ترکی ۳۵۰ گرمی هراز
۲۳,۸۰۰ تومان%۱۰
۲۱,۴۲۰ تومان
پنیر فتا دوشه ۴۰۰ گرمی هراز
۲۲,۸۰۰ تومان%۱۰
۲۰,۵۲۰ تومان
پنیر فتا دوشه کم نمک و کم چرب ۳۰۰ گرمی هراز
۲۱,۰۰۰ تومان%۱۰
۱۸,۹۰۰ تومان
پنیر تازه پاستوریزه ۴۵۰ گرمی پگاه
۲۲,۰۰۰ تومان%۱۰
۱۹,۸۰۰ تومان
پنیر خامه ای ۴۰۰ گرمی پگاه
۲۲,۴۰۰ تومان%۱۰
۲۰,۱۶۰ تومان
پنیر با خامه تازه ۱۲ عددی ۲۰۰ گرمی کیبی
۲۵,۶۰۰ تومان%۱۰
۲۳,۰۴۰ تومان
پنیر با خامه تازه ۶ عددی ۱۰۰ گرمی کیبی
۱۴,۰۰۰ تومان%۱۰
۱۲,۶۰۰ تومان
پنیر با خامه تازه ۲۴ عددی ۴۰۰ گرمی کیبی
۴۸,۴۰۰ تومان%۱۰
۴۳,۵۶۰ تومان
پنیر لبنه ۳۵۰ گرمی کیبی
۲۵,۸۰۰ تومان%۱۰
۲۳,۲۲۰ تومان
پنیر سفید مثلثی ۸ عددی ۱۲۰ گرمی روزانه
۱۴,۲۰۰ تومان%۱۰
۱۲,۷۸۰ تومان
پنیر سفید مثلثی ۱۶ عددی ۲۴۰ گرمی روزانه
۲۶,۷۰۰ تومان%۱۰
۲۴,۰۳۰ تومان