خامه عسلی ۱۰۰ گرمی شکلی
۵,۹۰۰ تومان
۵,۶۰۵ تومان
خامه تازه صبحانه ۱۰۰ گرمی چوپان
۶,۰۰۰ تومان%۱۰
۵,۴۰۰ تومان
خامه صبحانه ۲۰۰ گرمی رامک
۱۵,۰۰۰ تومان%۲۰
۱۲,۰۰۰ تومان