دوغ بدون گاز گرمادیده ۲ لیتری پگاه
۲۰,۰۰۰ تومان%۱۰
۱۸,۰۰۰ تومان
دوغ کفیر ۱.۵ لیتری پگاه
۱۷,۰۰۰ تومان%۱۰
۱۵,۳۰۰ تومان
دوغ ۱.۵ لیتری میهن
۱۵,۰۰۰ تومان
دوغ ترش ۱.۵ لیتری میهن
۱۷,۰۰۰ تومان%۱۰
۱۵,۳۰۰ تومان