دوغ سون ۱.۵ لیتری کاله
۱۴,۲۰۰ تومان%۱۰
۱۲,۷۸۰ تومان
نوشیدنی کفیر پروبیوتیک ۱ لیتری کاله
۱۱,۲۰۰ تومان%۱۰
۱۰,۰۸۰ تومان
دوغ گازدار تخمیری ۱.۵ لیتری کاله
۱۲,۲۵۰ تومان%۱۰
۱۱,۰۲۵ تومان
دوغ کفیر ناری ۱.۵ لیتری کاله
۱۴,۲۰۰ تومان%۱۰
۱۲,۷۸۰ تومان
دوغ با طعم نعنا و پونه ۱.۵ لیتری کاله
۱۱,۲۰۰ تومان%۱۰
۱۰,۰۸۰ تومان
دوغ با طعم نعنا ۱.۵ لیتری پگاه
۱۳,۰۰۰ تومان%۱۰
۱۱,۷۰۰ تومان
دوغ ۱.۵ لیتری میهن
۱۲,۰۰۰ تومان%۱۰
۱۰,۸۰۰ تومان
دوغ ترش ۱.۵ لیتری میهن
۱۲,۴۰۰ تومان%۱۰
۱۱,۱۶۰ تومان
دوغ کباب و دیزی ۱.۵ لیتری میهن
۱۲,۰۰۰ تومان%۱۰
۱۰,۸۰۰ تومان
دوغ کوهی ۱.۵ لیتری میهن
۱۲,۰۰۰ تومان%۱۰
۱۰,۸۰۰ تومان
دوغ محلی ۱.۵ لیتری میهن
۱۲,۰۰۰ تومان%۱۰
۱۰,۸۰۰ تومان