کشک کیسه ای ۲۰۰ گرمی سمیه
۱۳,۰۰۰ تومان%۲۰
۱۰,۴۰۰ تومان
کشک کیسه ای ۴۵۰ گرمی سمیه
۲۴,۰۰۰ تومان%۱۰
۲۱,۶۰۰ تومان
کشک با طعم سیر و نعنا ۲۳۰ گرمی سمیه
۱۴,۰۰۰ تومان%۲۵
۱۰,۵۰۰ تومان
کشک مایع شیشه ای ۲۳۰ گرمی سمیه
۱۳,۹۰۰ تومان%۲۰
۱۱,۱۲۰ تومان
کشک مایع شیشه ای ۴۷۰ گرمی سمیه
۲۵,۴۰۰ تومان%۲۰
۲۰,۳۲۰ تومان
کشک مایع شیشه ای ۶۵۰ گرمی سمیه
۳۲,۴۰۰ تومان%۲۰
۲۵,۹۲۰ تومان
کشک مایع کیسه ای ۱۰۰۰ گرمی بیژن
۳۵,۰۰۰ تومان%۱۵
۲۹,۷۵۰ تومان
کشک مایع شیشه ای ۲۴۰ گرمی بیژن
۱۱,۴۰۰ تومان%۱۵
۹,۶۹۰ تومان
کشک مایع شیشه ای ۵۰۰ گرمی بیژن
۲۶,۳۰۰ تومان%۲۰
۲۱,۰۴۰ تومان