فروش ویژه
پسته کله قوچی شور ۱ کیلویی اعلاء دونا
 ۴ نفر
۲۷۰,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
پسته کله قوچی شور ۷۵۰ گرمی اعلاء دونا
 ۲ نفر
۲۰۲,۵۰۰ تومان
فروش ویژه
پسته کله قوچی شور ۵۰۰ گرمی اعلاء دونا
 ۳ نفر
۱۳۵,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
پسته کله قوچی شور ۲۵۰ گرمی اعلاء دونا
 ۲ نفر
۶۷,۵۰۰ تومان
فروش ویژه
پسته شور اکبری ممتاز ۱ کیلویی اعلاء دونا
 ۴ نفر
۳۰۰,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
پسته شور اکبری ممتاز ۷۵۰ گرمی اعلاء دونا
 ۳ نفر
۲۲۵,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
پسته شور اکبری ممتاز ۵۰۰ گرمی اعلاء دونا
 ۳ نفر
۱۵۰,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
پسته شور اکبری ممتاز ۲۵۰ گرمی اعلاء دونا
 ۲ نفر
۷۵,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
پسته خام اکبری ممتاز ۱ کیلویی آعلاء دونا
 ۴ نفر
۲۴۸,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
پسته خام اکبری ممتاز ۷۵۰ گرمی اعلاء دونا
 ۲ نفر
۱۸۶,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
پسته خام اکبری ممتاز ۵۰۰ گرمی اعلاء دونا
 ۳ نفر
۱۲۴,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
پسته خام اکبری ممتاز ۲۵۰ گرمی اعلاء دونا
 ۲ نفر
۶۲,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
پسته شور احمد آقایی ۱ کیلویی اعلاء دونا
 ۵ نفر
۲۷۰,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
پسته شور احمد آقایی ۷۵۰گرمی اعلاء دونا
 ۳ نفر
۲۰۲,۵۰۰ تومان
فروش ویژه
پسته شور احمد آقایی ۵۰۰ گرمی اعلاء دونا
 ۳ نفر
۱۳۵,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
پسته شور احمد آقایی ۲۵۰ گرمی اعلاء دونا
 ۲ نفر
۶۷,۵۰۰ تومان