فروش ویژه
پسته کله قوچی شور ۱ کیلویی اعلاء دونا
 ۴ نفر
۳۴۰,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
پسته کله قوچی شور ۷۵۰ گرمی اعلاء دونا
 ۲ نفر
۲۵۵,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
پسته کله قوچی شور ۵۰۰ گرمی اعلاء دونا
 ۳ نفر
۱۷۰,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
پسته کله قوچی شور ۲۵۰ گرمی اعلاء دونا
 ۲ نفر
۸۵,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
پسته شور اکبری ممتاز ۱ کیلویی اعلاء دونا
 ۴ نفر
۳۷۰,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
پسته شور اکبری ممتاز ۷۵۰ گرمی اعلاء دونا
 ۳ نفر
۲۷۷,۵۰۰ تومان
فروش ویژه
پسته شور اکبری ممتاز ۵۰۰ گرمی اعلاء دونا
 ۳ نفر
۱۸۵,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
پسته شور اکبری ممتاز ۲۵۰ گرمی اعلاء دونا
 ۲ نفر
۹۲,۵۰۰ تومان
فروش ویژه
پسته خام اکبری ممتاز ۱ کیلویی آعلاء دونا
 ۴ نفر
۳۷۰,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
پسته خام اکبری ممتاز ۷۵۰ گرمی اعلاء دونا
 ۲ نفر
۲۷۷,۵۰۰ تومان
فروش ویژه
پسته خام اکبری ممتاز ۵۰۰ گرمی اعلاء دونا
 ۳ نفر
۱۸۵,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
پسته خام اکبری ممتاز ۲۵۰ گرمی اعلاء دونا
 ۲ نفر
۹۲,۵۰۰ تومان
فروش ویژه
پسته شور احمد آقایی ۱ کیلویی اعلاء دونا
 ۵ نفر
۳۲۰,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
پسته شور احمد آقایی ۷۵۰گرمی اعلاء دونا
 ۳ نفر
۲۴۰,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
پسته شور احمد آقایی ۵۰۰ گرمی اعلاء دونا
 ۳ نفر
۱۶۰,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
پسته شور احمد آقایی ۲۵۰ گرمی اعلاء دونا
 ۲ نفر
۸۰,۰۰۰ تومان