فروش ویژه
پسته کله قوچی شور ۱ کیلویی اعلاء دونا
 ۴ نفر
۲۶۰,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
پسته کله قوچی شور ۷۵۰ گرمی اعلاء دونا
 ۲ نفر
۱۹۵,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
پسته کله قوچی شور ۵۰۰ گرمی اعلاء دونا
 ۳ نفر
۱۳۰,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
پسته کله قوچی شور ۲۵۰ گرمی اعلاء دونا
 ۲ نفر
۶۵,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
پسته شور اکبری ممتاز ۱ کیلویی اعلاء دونا
 ۴ نفر
۲۶۸,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
پسته شور اکبری ممتاز ۷۵۰ گرمی اعلاء دونا
 ۳ نفر
۲۰۱,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
پسته شور اکبری ممتاز ۵۰۰ گرمی اعلاء دونا
 ۳ نفر
۱۳۴,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
پسته شور اکبری ممتاز ۲۵۰ گرمی اعلاء دونا
 ۲ نفر
۶۷,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
پسته خام اکبری ممتاز ۱ کیلویی آعلاء دونا
 ۴ نفر
۲۶۸,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
پسته خام اکبری ممتاز ۷۵۰ گرمی اعلاء دونا
 ۲ نفر
۲۰۱,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
پسته خام اکبری ممتاز ۵۰۰ گرمی اعلاء دونا
 ۳ نفر
۱۳۴,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
پسته خام اکبری ممتاز ۲۵۰ گرمی اعلاء دونا
 ۲ نفر
۶۷,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
پسته شور احمد آقایی ۱ کیلویی اعلاء دونا
 ۵ نفر
۲۴۵,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
پسته شور احمد آقایی ۷۵۰گرمی اعلاء دونا
 ۳ نفر
۱۸۳,۷۵۰ تومان
فروش ویژه
پسته شور احمد آقایی ۵۰۰ گرمی اعلاء دونا
 ۳ نفر
۱۲۲,۵۰۰ تومان
فروش ویژه
پسته شور احمد آقایی ۲۵۰ گرمی اعلاء دونا
 ۲ نفر
۶۱,۲۵۰ تومان