فروش ویژه
نوشیدنی انرژی زا هایپ خارجی ۲۵۰ میلی لیتر
 ۹ نفر
۳۱,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
نوشیدنی هلو با تکه های میوه رانی ۲۴۰ میلی لیتر
۱۰,۰۰۰ تومان%۱۰
۹,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
نوشیدنی آناناس با تکه های میوه رانی ۲۴۰ میلی لیتر
۱۰,۰۰۰ تومان%۱۰
۹,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
نوشیدنی پرتقال با تکه های میوه رانی ۲۴۰ میلی لیتر
۱۰,۰۰۰ تومان%۱۰
۹,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
نوشیدنی انرژی زا ردبول ۲۵۰ میلی لیتر
 ۱۲ نفر
۴۲,۰۰۰ تومان