کنسرو ماهی تن دودی در روغن ۱۸۰ گرمی تحفه
۲۹,۹۰۰ تومان
۲۸,۴۰۵ تومان
کنسرو تن ماهی در روغن ۱۸۰ گرمی سالی
۲۶,۹۰۰ تومان
۲۵,۵۵۵ تومان
کنسرو تن ماهی دودی ۱۸۰ گرمی سالی
۲۸,۸۰۰ تومان
۲۷,۳۶۰ تومان
کنسرو تن ماهی با آبلیمو ۱۸۰ گرمی سالی
۲۸,۸۰۰ تومان
۲۷,۳۶۰ تومان
کنسرو ماهی تون در روغن گیاهی ۱۸۰ گرمی مکنزی
۲۹,۲۰۰ تومان%۳۰
۲۰,۴۴۰ تومان
تن ماهی در روغن زیتون ۱۸۰ گرمی شالیتون
۳۱,۱۰۰ تومان%۱۰
۲۷,۹۹۰ تومان