فروش ویژه
کنسرو تن ماهی دونارسی وزن ۱۸۰ گرمی
۱۴,۵۰۰ تومان
فروش ویژه
کنسرو تن ماهی شیلتون وزن ۱۸۰ گرمی
۱۹,۷۰۰ تومان
فروش ویژه
کنسرو ماهی تن طبیعت وزن ۱۸۰ گرمی
۱۹,۶۰۰ تومان
کنسرو تن ماهی ایلیکا وزن ۱۸۰ گرمی
۱۷,۹۰۰ تومان
۱۷,۰۰۵ تومان