فروش ویژه
کنسرو ماهی تون در روغن ۱۸۰ گرمی تحفه
۲۴,۰۰۰ تومان
۲۲,۸۰۰ تومان
فروش ویژه
کنسرو تن ماهی با شوید ۱۸۰ گرمی تحفه
۲۵,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
کنسرو تن ماهی دونارسی وزن ۱۸۰ گرمی
۲۰,۴۰۰ تومان
فروش ویژه
کنسرو تن ماهی شیلتون وزن ۱۸۰ گرمی
۲۹,۸۰۰ تومان
فروش ویژه
کنسرو ماهی تن طبیعت وزن ۱۸۰ گرمی
۲۵,۰۰۰ تومان
کنسرو تن ماهی دودی ۱۸۰ گرمی سالی
۲۱,۴۰۰ تومان
۲۰,۳۳۰ تومان
کنسرو تن ماهی با آبلیمو ۱۸۰ گرمی سالی
۲۱,۴۰۰ تومان
۲۰,۳۳۰ تومان