فروش ویژه
کنسرو تن ماهی با شوید ۱۸۰ گرمی تحفه
۲۹,۸۰۰ تومان
فروش ویژه
کنسرو تن ماهی دونارسی وزن ۱۸۰ گرمی
۲۰,۴۰۰ تومان
فروش ویژه
کنسرو ماهی تن طبیعت وزن ۱۸۰ گرمی
۲۶,۰۰۰ تومان
کنسرو تن ماهی در روغن ۱۸۰ گرمی سالی
۱۹,۹۰۰ تومان
۱۸,۹۰۵ تومان
کنسرو تن ماهی با آبلیمو ۱۸۰ گرمی سالی
۲۱,۴۰۰ تومان%۱۵
۱۸,۱۹۰ تومان