فروش ویژه
کنسرو ماهی تون در روغن ۱۸۰ گرمی تحفه
۲۸,۹۰۰ تومان%۲۰
۲۳,۱۲۰ تومان
فروش ویژه
کنسرو تن ماهی با شوید ۱۸۰ گرمی تحفه
۲۹,۸۰۰ تومان%۲۰
۲۳,۸۴۰ تومان
فروش ویژه
کنسرو تن ماهی دونارسی وزن ۱۸۰ گرمی
۲۳,۴۰۰ تومان
فروش ویژه
کنسرو تن ماهی در روغن شیلتون وزن ۱۸۰ گرمی
۲۹,۸۵۰ تومان
۲۸,۳۵۸ تومان
کنسرو ماهی تون در روغن زیتون ۱۸۰ گرمی مکنزی
۳۵,۰۰۰ تومان%۲۰
۲۸,۰۰۰ تومان
کنسرو ماهی تن دودی شیلتون ۱۸۰ گرمی
۳۲,۰۰۰ تومان
۳۰,۴۰۰ تومان
کنسرو تن ماهی در روغن ۱۸۰ گرمی سالی
۲۷,۴۰۰ تومان%۱۰
۲۴,۶۶۰ تومان
کنسرو تن ماهی دودی ۱۸۰ گرمی سالی
۲۸,۹۰۰ تومان%۱۵
۲۴,۵۶۵ تومان