فروش ویژه
گوشت راسته گوسفندی تازه 1 کیلوگرمی
۲۳۰,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
سیرابی گوسفندی یک دست کامل
۶۰,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
گوشت کف دست گوسفندی 1 کیلوگرمی
۲۴۰,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
گوشت سردست تازه گوسفندی 1 کیلوگرمی
۲۱۵,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
گوشت گردن آبگوشتی گوسفندی 1 کیلوگرمی
۲۱۰,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
قلوه گاه گوسفند کشتار روز 1 کیلوگرمی
۱۸۵,۰۰۰ تومان
شقه گوسفندی تازه
۲۰۵,۰۰۰ تومان
یک دست کله پاچه  کامل
۱۹۰,۰۰۰ تومان